Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3823 d2a6
Reposted fromgreenleaf greenleaf viaoopsiak oopsiak
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować.Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem,hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem.Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.
Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę, w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— Meryl Streep
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viapyzamazowiecka pyzamazowiecka
1521 cc0d
Reposted frombwana bwana viasrcemoje srcemoje
8850 1a94 500
Reposted fromkjuik kjuik viakalorymetria kalorymetria
0370 89b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viala-lu la-lu
5790 11d4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawaniliowa waniliowa
5138 af84 500
Reposted fromminamoto minamoto viapyzamazowiecka pyzamazowiecka
5202 dcc8
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viaTeerea Teerea
3025 f75b 500
5233 9b2d
Reposted fromwrong-suspect wrong-suspect viajbean jbean
3311 5a23
Reposted fromjethra jethra viaCarrere Carrere
Reposted fromtediousuncle tediousuncle
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaoopsiak oopsiak
5496 5151 500
Reposted fromrightmeeow rightmeeow viamisspandora misspandora
3930 70de
Reposted fromkaladis-artist kaladis-artist viaTeerea Teerea
6948 8def
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakortyzol kortyzol
9834 5a3d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl